Expert Database
  • Dr. Xunqiang Yin
  • Deputy Director of UNESCO/IOC-RTRC-ODC center
  • First Institute of Oceanography, MNR, China
  • No 6 Xianxialing Rd, Qingdao, China
  • Tel/Fax: +86-532-8896 7415
  • E-mail: yinxq@fio.org.cn